Uczymy, by
przygotować
do życia Wciśnij spację, by dowiedzieć się więcej

Monika Rutkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysiadle

Realizowany w Szkole Podstawowej w Mysiadle program Edukacji Nowej Generacji odpowiada na ważne pytania zadawane przez Rodziców i Pedagogów.

1/3

Jak sprawić,

by młodzież chętnie angażowała się w proces uczenia, a nauczyciele przyjęli rolę mentora?

2/3

Jak kształcić

umiejętność krytycznego myślenia, skutecznego działania i współpracy?

3/3

Jak - pracując z całą klasą -

jednocześnie rozwijać indywidualny potencjał każdego ucznia, jego samodzielność i samodyscyplinę?

Chcąc wychować samodzielnych, twórczych, odpowiedzialnych,
a jednocześnie wrażliwych i współpracujących ze sobą ludzi, należy stworzyć środowisko, które wspiera rozwój takich cech.

Edukacja Nowej Generacji

to odpowiedź na wyniki badań dotyczących praktyki uczenia się młodzieży, efektywnych form pracy i kształtowania nawyków skutecznego działania.

*Na podstawie modelu Technological pedagogical content knowledge (TPACK) - M. J. Koehler i P. Mishra

Trzy składowe innowacyjności*

Treści

Treści

Podstawa programowa
+ dodatkowe treści

Metodyczne wsparcie nauczycieli

Metodyczne wsparcie nauczycieli

Rozwiązania ułatwiające pracę pedagogiczną i zapewniające efektywność podejmowanych zadań edukacyjnych.

Model wewnątrzszkolnego, interaktywnego doskonalenia oparty na współpracy i samoksztalceniu.

Technologia

Technologia

Nowoczesne narzędzia (iPady, AppleTV), nowości technologiczne na użytek poszukiwania i przekazu wiedzy.

Zmiana podejścia
w nauczaniuDrugi rozdział
i uczeniu się

1/2

Program Edukacji Nowej Generacji wykorzystuje nie tylko wyniki najnowszych badań w zakresie metod uczenia się, ale przede wszystkim potencjał każdego ucznia w połączeniu z siłą nowoczesnych technologii i systemowym dostępem do cyfrowych pomocy.

Innowacyjne scenariusze zajęć umożliwiają odejście od nauczania przedmiotowego w kierunku pracy projektowej, wspieranej mobilnymi technologiami. Zmienia się też rola nauczyciela, który przestaje być przekaźnikiem wiedzy encyklopedycznej, a staje się partnerem i mentorem.

Uczniowie pracują we własnym tempie. Rozwijają wyobraźnię i umiejętność rozwiązywania problemów. Stają się bardziej samodzielni i odpowiedzialni.

2/2

Miejsce uczenia się i nauczania wykracza poza tradycyjną salę lekcyjną. Wkracza w przestrzeń wirtualną i społeczną(z parkami technologicznymi, interaktywnymi muzeami i centrami nauki).

Realizacja poszczególnych projektów jest tak zaplanowana, by wykorzystać potencjał miejsc, w których w naturalny sposób odbywa się edukacja.

Zmiana podejścia =
Edukacja Nowej Generacji

Uczeń

Uczeń

 • Dotychczasowe podejście
 • PODPORZĄDKOWANIE
 • OBECNOŚĆ
 • MARCHEWKA I KIJ
 • TO SAMO ZADANIE DLA WSZYSTKICH
 • Edukacja Nowej Generacji
 • INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ
 • AKTYWNE UCZESTNICTWO
 • WEWNĘTRZNA MOTYWACJA
 • PERSONALIZACJA

Środowisko

Środowisko

 • Dotychczasowe podejście
 • GODZINY LEKCYJNE
 • NAUCZYCIEL W CENTRUM
 • SALA LEKCYJNA
 • PODRĘCZNIKI
 • PRZEDMIOTY
 • Edukacja Nowej Generacji
 • 24 x 7 x 52
 • UCZEŃ W CENTRUM
 • DOWOLNE MIEJSCE
 • RÓŻNORODNE ŹRÓDŁA
 • PROJEKTY

Nauczyciel

Nauczyciel

 • Dotychczasowe podejście
 • Izolacja
 • PRZEKAZ WIEDZY
 • OBOWIĄZKOWE TREŚCI
 • MISTRZ NAUCZANIA
 • Edukacja Nowej Generacji
 • Połączenie
 • POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY
 • WSZECHOBECNA INFORMACJA
 • MISTRZ UCZENIA SIĘ

Na podstawie modelu Technological pedagogical content knowledge ( TPACK ) - M. J. Koehler i P. Mishra

Praca metodą
projektów Trzeci rozdział

1/5

Dzięki programowi Edukacji Nowej Generacji uczniowie pracują na maksymalnym poziomie indywidualnych możliwości, w oparciu o swoje mocne strony. Mają okazję rozwijać talenty i predyspozycje, a także doskonalić swoje dotychczasowe umiejętności.

2/5

Zadania, które realizuje uczeń w ramach zajęć programu Edukacji Nowej Generacji, pobudzają jego naturalną ciekawość, rozwijają jego wyobraźnię i pozwalają zastosować własne pomysły w rozwiązaniu konkretnych problemów.

3/5

Skuteczna nauka wymaga połączenia wiedzy z wyobraźnią. Ta ostatnia zostaje uwolniona z chwilą przekazania uczniowi pełnej odpowiedzialności za własne uczenie się, w szkole i w domu.

4/5

Proces nauczania oparty jest na rozwiązywaniu zadań metodą projektów, podobnych do tych, które realizowane są we współczesnych firmach.

5/5

Wymaga to zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Samodzielności i umiejętności współdziałania. Dostosowania własnego tempa pracy i uczenia się do wymogów pracy w grupie.

Etapowy model pracy

pozwala uczniom zrozumieć sens zadania, ustalić strategię
jego rozwiązania, opracować wspólnie z nauczycielem plan
pracy, a następnie przystąpić do realizacji projektu.

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Ogólny, motywujący opis projektu.

Zadanie

Zadanie

Polecenia dla poszczególnych grup, opis produktu/rozwiązania, który należy stworzyć.

Proces

Proces

Opis kroków, jakie należy wykonać, aby rozwiązać zadanie.

Zasoby

Zasoby

Lista linków do zasobów dostępnych w sieci, potrzebnych do rozwiązania poszczególnych zadań.

Ewaluacja

Ewaluacja

Kryteria oceny (punktacja lub sposób oceny wykonania zadania).

Konkluzja

Konkluzja

Podsumowanie projektu, czasem zawierające prezentację gotowych materiałów będących efektem pracy uczniów.

Proces nauki wspierany jest

mobilną
technologią.

Każdy z uczniów pracuje na swoim iPadzie, wykorzystując zainstalowane na nim aplikacje (aplikacje edukacyjne, aplikacje służące do tworzenia interaktywnych newsletterów, e-książek, filmów, infografik, multimedialnych prezentacji).

Sale lekcyjne są wyposażone w urządzenia pozwalające na bezprzewodową pracę z projektorem, tablicą i uczniowskimi iPadami.

Struktura
każdych zajęć
jest ściśle określona.

Na swoich iPadach uczniowie mają dostęp do przygotowanych przez nauczycieli scenariuszy, materiałów i instrukcji.

Struktura zajęć prowadzonych metodą projektową

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Nauczyciel przedstawia głowny problem do rozwiązania przez uczniów (treść: zagadnienia obowiązujące w podstawie programowej).

Dyskusja

Dyskusja

Decyzje

Decyzje

Uczniowie wybierają strategię działania. Nauczyciel określa typ zadania do wykonania w postaci konkretnego “produktu” (np. prezentacja interaktywna, esej, raport, film).

Praca
projektowa

Praca projektowa

Do każdego tematu nauczyciel przygotowuje uczniom „przewodnik po zadaniu” (sugestie dydaktyczne + multimedia na iPadzie). Dzięki temu uczniowie otrzymują dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych i będą potrafili samodzielnie rozwiązać zdefiniowany w zadaniu problem.

Prezentacja
i ewaluacja

Prezentacja i ewaluacja

Inkubator uczniowskiej samodzielności i przedsiębiorczości

Nauczyciel partnerem i mentorem ucznia (pomaga zaplanować pracę, określić niezbędne zasoby potrzebne do rozwiązywania i wykonania zadania, określa kryteria oceny, monitoruje pracę).

Pokonywanie trudności
i rozwój kompetencji

Początki pracy metodą projektową mogą sprawiać uczniom trudności. Nieprzyzwyczajeni do takiego trybu pracy, uczniowie nie zawsze potrafią samodzielnie zaplanować procesu uczenia się w zespole, zarządzać limitowanym czasem, nie mają też doświadczenia w samoorganizacji pracy nad projektem.

Edukacja Nowej Generacji adresuje ten problem. Nauczyciel dzieli pracę na poszczególne kroki, które pozwolą mu na bieżąco uczestniczyć w procesie twórczym i monitorować postępy.

Kolejność realizacji scenariuszy zaplanowana jest w taki sposób, by uczniowie mogli na poszczególnych zajęciach wykorzystać kompetencje rozwinięte wcześniej.

Na pierwszych zajęciach projektowych poznaje się model zarządzania projektem wg uproszczonej metodologii Project Management Institute. Kolejne dotyczą prezentacji, w ramach których uczniowie poznają zasady skutecznych publicznych przemówień, doskonalą własny warsztat prezenterski, rozwijają kompetencje związane z przygotowaniem argumentów i kontrargumentów. W ten sposób przygotowani mogą przystąpić do uczenia się mediacji.

Nauka przez
wyzwania Czwarty rozdział

to podstawowe założenie programu Edukacji Nowej Generacji.

Perspektywa dobrej zabawy zachęca uczniów do zmierzenia się ze swoją wiedzą i umiejętnościami, a następnie zapewnia możliwość ich przekroczenia w bezpiecznym otoczeniu.

Bernie Dodge i Tom March, twórcy metody pracy projektowej, proponują
12 typów
zadań,

które wykorzystywane są w ramach programu Edukacji Nowej Generacji.

Ich stopień trudności rośnie w miarę upływu roku szkolnego. Najbardziej zaawansowane przypominają swoją formą i przebiegiem badania naukowe.

Zadanie
kompilacyjne

Zadanie kompilacyjne

Proste zadanie, które polega na złożeniu informacji z różnych źródeł. Uczy umiejętności wyszukiwania informacji według własnych kryteriów i zbudowania z nich logicznej całości. Wykorzystywane w początkowym etapie pracy przy wszystkich przedmiotach.

Zadanie
typu
opowiadanie

Zadanie typu opowiadanie

Polega na opowiedzeniu o wydarzeniach, sytuacjach, zjawiskach na podstawie zgromadzonej wiedzy. Kształtuje umiejętności związane z opracowywaniem, podsumowywaniem i przedstawieniem informacji. Przy okazji uczniowie zdobywają umiejętności związane z organizacją własnej pracy i tworzeniem indywidualnej strategii działania. Zadanie to wykorzystujemy często na zajęciach z języka polskiego, filozofii, historii.

Odkrywanie
tajemnic/
dociekanie

Odkrywanie tajemnic/dociekanie

To dobre zadanie do zainteresowania uczniów zagadnieniem, którego odkrycie nie pozbawione jest sensacji i tajemniczości. Wymaga syntezy informacji z wielu źródeł, wnioskowania, eliminacji błędnych tropów, które na pierwszy rzut oka wydawały się prawdziwe, oraz uogólnień. Z tego typu zadań bardzo często korzystają nauczyciele fizyki, chemii i biologii.

Zadanie
dziennikarskie

Zadanie dziennikarskie

Przydatne zwłaszcza, gdy chcemy zainteresować uczniów szczególnym wydarzeniem, zjawiskiem, które stanowi ważny filar wiedzy. Wymaga od uczniów działalności podobnej do pracy dziennikarskiej: zgromadzenia faktów, uwzględnienia wielu relacji, kategoryzacji faktów, przygotowania się do napisania o tym wydarzeniu. W ocenie główny nacisk kładzie się na dokładność. Wykorzystawne w nauce przedmiotów humanistycznych i ścisłych.

Zadanie
typu
projektowanie

Zadanie typu projektowanie

Jest to plan, projekt, szkic czegoś, co jest konkretnie potrzebne (tj. gdzieś i komuś). Działania uczniów prowadzą do projektów produktów/rozwiązań stworzonych w ramach realnych ograniczeń – takich, z którymi muszą się liczyć prawdziwi projektanci. Zadanie pozostawia uczniom dużą przestrzeń na kreatywność. Chętnie wykorzystywane to jest na zajęciach z języka polskiego, na matematyce i biologii.

Zadanie
twórcze

Zadanie twórcze

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez przetworzenie informacji na inną formę niż tę dostępną w materiałach źródłowych. Efektem finalnym są gry, plakaty, obrazy, projekty działań gotowych do zastosowania, scenariusze filmów lub gotowe filmy, opowiadania, wiersze itp. Kryteria ewaluacji kładą nacisk na kreatywność i własną ekspresję. Realizowane na matematyce, fizyce, chemii, geografii, biologii, często również na języku polskim.

Dochodzenie
do
konsensusu

Dochodzenie do konsensusu

Zadanie bazuje na różnorodności punktów widzenia na dany temat (także poza klasą). Skupia się nie tylko na faktach, ale także na opiniach, zachęca uczniów do spojrzenia na zbiór zgromadzonych źródeł z różnych perspektyw. Efektem pracy jest raport, memorandum lub rekomendacja - kierowane do rzeczywistego (lub symulowanego) odbiorcy, np. władz powiatu, dyrekcji szkoły. Wykonywane m.in. na filozofii, chemii, fizyki, geografii i biologii.

Zadanie
perswazji

Zadanie perswazji

W dorosłym życiu uczniowie wielokrotnie spotkają się z sytuacjami, w których równie ważne co mieć rację, jest umieć przekonać do tej racji innych. Rozwijanie umiejętności perswazji jest więc bardzo ważne. Zadanie ma na celu przekonanie zewnętrznego audytorium do danego punktu widzenia. Jest często łączone z zadaniem konsensusu. Tę formę pracy realizują między innymi nauczyciele języka polskiego, historii, filozofii.

Zadanie
prowadzące
do poznawania
samego siebie

Zadanie prowadzące do poznawania samego siebie

Jeśli dobrze zaplanowane i wykonane, zadanie to zmusza uczącego się do odpowiedzi na ważne (a niełatwe) pytania o sobie samym, dotyczące długoterminowych celów, problemów natury moralnej i etycznej, samorozwoju, rozumieniu sztuki czy literatury. Zadanie to uczniowie wykonują często na języku polskim, ale też na chemii czy biologii.

Zadanie
analityczne

Zadanie analityczne

Daje możliwość poznania relacji pomiędzy wielkościami, zjawiskami oraz rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych. Wymaga dociekania, dokonywania porównań, analizy. Na podstawie informacji z różnych źródeł, uczniowie dokonują zestawień, przetwarzają dane, przedstawiają je w reprezentacjach graficznych, tabelarycznych lub za pomocą funkcji. Poszukują podobieństw i różnic, dokonują uogólnień. Wykorzystywane przez nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Ocena/
wartościowanie

Ocena/wartościowanie

Aby cokolwiek oceniać, trzeba dobrze poznać dane zagadnienie, zrozumieć system oceny (wartościowania) i umieć się nim posługiwać. Tego typu zadanie wymaga od uczniów umiejętności krytycznej oceny, porównywania, szeregowania zgodnie z pewną właściwością, wyboru z ograniczonej listy możliwości i podejmowania decyzji. Zadanie oceny/wartościowania uczniowie zazwyczaj wykonują na lekcjach języka polskiego, historii, filozofii.

Zadanie
naukowe

Zadanie naukowe

Bazując na zrozumieniu informacji kontekstowych (pozyskanych zarówno ze źródeł dostępnych off-line, jak i on-line), uczniowie stawiają hipotezy, testują je i weryfikują. Efekty takiej pracy przedstawione zostają w standardowej formie raportu naukowego. To zadanie jest najbardziej zaawansowaną formą pracy uczniów na lekcjach matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Ocenianie
pracy uczniów Piąty rozdział

Ocenianie pracy uczniów może sprawiać wiele trudności. Ocena niewłaściwie przeprowadzona może skutecznie zniechęcić do dalszej pracy. Ponadto uczniowie, gdy nie znają kryteriów oceniania, działają intuicyjnie. Dlatego metodyka oceny i ewaluacji w ramach programu Edukacji Nowej Generacji zakłada przedstawienie celu zajęć i kryteriów oceny przed rozpoczęciem pracy. Dzięki temu, uczniowie od początku procesu mogą świadomie pracować na swój wynik. Samo ocenianie pracy uczniów oparte jest na metodzie oceniania kształtującego.

Pierwszy etap ewaluacji to
ocena własna.

Do każdego zadania przypisany jest arkusz, który pozwala uczniowi ocenić swoją pracę w kilku kategoriach (merytorycznej,formalnej, współpracy i publicznej prezentacji). Każda kategoria ma cztery poziomy (od podstawowego do eksperckiego). Posługując się arkuszem, uczeń dokonuje oceny swojej pracy wspólnie z kolegami i koleżankami z grupy projektowej, a następnie konsultuje ją z nauczycielem.

Ostateczna ocena następuje podczas
publicznej
prezentacji,

która jest sprawdzaniem zarówno kompetencji, jak i poziomu zdobytej wiedzy. Pytania nauczyciela i pozostałych uczniów sprawiają, że należy wykazać się znajomością i zrozumieniem tematu, a także umiejętnościami prezentacyjnymi i argumentacyjnymi.

W trakcie trwania projektu nauczyciel nie ingeruje w pracę uczniów i nie ocenia jej, niemniej na bieżąco prowadzi monitoring - nadzoruje przebieg postępów uczniów, sprawdza też stopień, w jaki zostały wykonane zadania cząstkowe.

Program Edukacji Nowej Generacji
w ocenie uczniów i nauczycieli

Uczniowie

„Co najbardziej podoba Ci się na zajęciach prowadzonych w ramach programu Edukacji Nowej Generacji?”

„Lubię bezpośrednią pracę z iPadem i naukę obsługi programów których nie używa się na co dzień.”

„Fajnie się pracuje w grupie, integrujemy się! Nauczyciele mają inne podejście, są przyjaźni i pomagają.”

„Uczę się porozumiewać i współpracować, a do tego możemy dzielić się swoimi pomysłami i dowiadywać ciekawych rzeczy.”

„Zdobywam nowe informacje i robimy ciekawe zadania, na przykład tworzenie filmów.”

Nauczyciele

„Co jest wartością zajęć prowadzonych w ramach programu Edukacji Nowej Generacji?”

„To atrakcyjna, nowatorska formuła zajęć, która zachęca uczniów do pracy i daje wszystkim możliwość aktywnego udziału.”

„Niezaprzeczalną wartością jest tu interdyscyplinarność zajęć i doskonalenie praktycznych umiejętności.”

„Dzięki tej metodzie łatwo nauczyć się pokonywania tremy towarzyszącej wystąpieniom publicznym.”

„W naturalny sposób wyrabiane są umiejętności pracy w grupie, niezbędne dla dobrego funkcjonowania nie tylko w życiu szkolnym.”

Właśnie poznaliśmy ogólną koncepcję której głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania w przyszłym życiu zawodowym i osobistym.

W praktyce

Nasi partnerzy:

Wszystkie Prawa zastrzeżone. Koncepcja Programu” Edukacja Nowej Generacji” jest własnością jej autorów i jako taka podlega stosownym regulacjom prawnym z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Autorami koncepcji Edukacja Nowej Generacji realizowanej w szkole podstawowej w Mysiadle są: Dr. Witold Kołodziejczyk, Beata Kruk-Kajl. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Lesznowola i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela władz Gminy Lesznowola. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.